Elementy obowiązkowe 2019/2020

Soliści i solistki

Program krótki solistów i solistek

Jeśli w miejsce planowanego elementu zostanie wykonany element dodatkowy lub element nie spełniający wymagań postawionych w regulaminie programu krótkiego, zostanie on uznany za niezgodny z regulaminem i nie otrzyma wartości punktowej. Natomiast będzie zajmował miejsce pierwotnie planowanego elementu (jednego z siedmiu (7) obowiązkowych) – np. jeśli po krokach solistka wykona skok podwójny, zamiast wymaganego potrójnego.

Dodatkowe elementy, elementy spoza wymaganej listy takie jak skoki, piruety, kroki i powtórzenia nieudanych elementów, nie będą uznane i nie będą liczone do oceny.

Program krótki solistów

 1. jeden (1) podwójny lub potrójny skok Axel
 2. jeden (1) skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 3. jedna (1) kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego ze skokiem potrójnym lub podwójnym
 4. jeden (1) skok do piruetu
 5. jeden (1) piruet w pozycji wagi lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 6. jedna (1) kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi
 7. jedna (1) sekwencja kroków w pełni wykorzystująca powierzchnię tafli lodu (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Program krótki solistek

 1. jeden (1) podwójny lub potrójny Axel
 2. jeden (1) skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 3. jedna (1) kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego lub dwóch skoków potrójnych
 4. jeden (1) skok do piruetu
 5. jeden (1) piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku lub jeden (1) piruet w pozycji wagi lub piruet siadany bez zmiany nogi
 6. jedna (1) kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi
 7. jedna (1) sekwencja kroków w pełni wykorzystująca powierzchnię tafli lodu (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Uwagi dodatkowe:

Skoki

 • Punkt 2.: w przypadku solistów dozwolony jest każdy potrójny lub poczwórny skok. Jeśli skok poczwórny był wykonany w kombinacji (punkt 3.), dozwolony jest inny skok poczwórny.
 • W przypadku solistów i solistek jeśli w programie zostanie wykonany potrójny Axel (punkt 1.), nie może być powtórzony ani jako skok solo ani w kombinacji.
 • W przypadku solistek dozwolony jest każdy skok potrójny.
 • Mond, spirala oraz elementy dozwolone w programie dowolnym nie będą uznane jako element łączący dla skoku po krokach.
 • Punkt 3.: W przypadku solistów kombinacje skoków mogą składać się z tych samych lub różnych skoków poczwórnych, potrójnych lub podwójnych. Jeśli skok poczwórny jest wykonywany jako skok solo (punkt 2.), wówczas inny skok poczwórny może być elementem kombinacji. W przypadku solistek kombinacja skoków może składać się z tych samych lub różnych skoków potrójnych lub podwójnych, jednak skoki te muszą być różne od skoku solo.
 • Jeśli ten sam skok jest wykonany dwukrotnie: solo i jako część kombinacji, wówczas drugie wykonanie nie będzie liczone do punktacji ( jeśli powtórzenie występuje w kombinacji, tylko ten skok, który jest niezgodny z wymogami nie będzie liczony do punktacji.

Piruety

 • Piruet w jednej pozycji i kombinacja piruetów: jeśli zawodnik nie wykona pozycji piruetu o co najmniej 3 obrotach przed lub/i po zmianie nogi, wówczas piruet nie zostaje zaliczony i nie otrzymuje żadnej wartości.
 • Poza skokami do piruetów (piruetami gdzie wymagany jest skok do piruetu), zawodnicy nie mogą rozpoczynać piruetu skokiem.
 • Punkt 4.: Skok do piruetu: dozwolona jest każda pozycja poza tą, która jest wykorzystana w piruecie w jednej pozycji.
 • Wymagane jest minimum 8 obrotów w pozycji bazowej którą zawodnik przyjmuje po wykonaniu skoku do piruetu. Wymagane 8 obrotów mogą być wykonane w różnych wariantach pozycji bazowej.
 • Punkt 5.: Soliści,  piruet z jedną pozycją – zawodnik musi wybrać piruet w pozycji wagi lub siadany ale pozycja musi być różna od pozycji lądowania po skoku do piruetu. Piruet może mieć tylko jedną zmianę nogi, wykonanej w formie przejścia  (ang. Step over) lub skoku z minimum 6 obrotami na każdej nodze.
 • Punkt 5.: Solistki, piruet z odchyleniem tułowia – każda odmiana jest dowolna o ile podstawowe odchylenie do tyłu lub do boku jest utrzymane przez minimum 8 obrotów bez wyprostowania. Po wymaganych 8 obrotach możliwe jest wykonanie pozycji Biellmann. Zmiana nogi nie jest dozwolona.
 • Solistki – każda odmiana wybranej pozycji może być wykonana, wymagane jest minimum 8 obrotów w tej pozycji.
 • Soliści i solistki: jeśli  pozycja przyjęta po skoku do piruetu jest taka sama jak w piruecie z jedną pozycją wówczas piruet wykonywany jako ostatni z tych dwóch piruetów nie będzie liczony do punktacji.
 • Punkt 6.: Kombinacja piruetów: musi być wykonana z tylko jedną zmianą nogi i zawierać nie mniej niż 6 obrotów na każdej nodze. Zmiana nogi może nastąpić poprzez przejście (ang. Step over) lub skok. Zmiana nogi i zmiana pozycji może nastąpić w tym samym momencie lub osobno.

Sekwencje kroków

Sekwencje kroków mogą zawierać dowolny ze skoków spoza listy.

Program dowolny solistów i solistek

Uwagi ogólne:

 • Wszystkie wykonywane elementy powinny być połączone ze sobą poprzez kroki łączące różnego rodzaju oraz inne porównywalne elementy jazdy dowolnej podczas jazdy w pełni wykorzystującej całą taflę lodowiska. Przekładanki w przód lub w tył nie są uznawane za kroki łączące.
 • Każdy  dodatkowy element lub elementy wykraczające poza ilości określone w regulaminie nie będą liczone do punktacji
 • Tylko pierwsza próba wykonania elementu (lub dozwolona ilość prób) będzie brana pod uwagę.

Program dowolny solistów:

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie siedem (7) elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy),
 • maksymalnie trzy (3) piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji,
 • maksymalnie jedna (1) sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy),
 • maksymalnie jedna (1) sekwencja choreograficzna.

Program dowolny solistek:

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie siedem (7) elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy),
 • maksymalnie trzy (3) piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji,
 • maksymalnie jedna (1) sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy),
 • maksymalnie jedna (1) sekwencja choreograficzna (musi zawierać przynajmniej jedną spiralę).

Uwagi dodatkowe:

Skoki

 • Skoki mogą składać się z dowolnej liczby obrotów
 • Żaden ze skoków podwójnych, łącznie z Akslem nie może być powtórzony więcej niż 2 razy (zarówno jako skok pojedynczy jak i w kombinacji czy sekwencji skoków).
 • Wśród zaplanowanych skoków potrójnych i poczwórnych tylko 2 mogą być wykonane dwukrotnie, w tym tylko jeden skok może być poczwórny. Jeśli przynajmniej jeden z tych skoków został wykonany w kombinacji lub sekwencji, oba skoki są oceniane tak jak zwykle. Jeśli oba wykonania dotyczą potrójnego lub poczwórnego skoku solo, drugi z tych skoków otrzyma tylko 70% wartości bazowej.
 • Nie jest dozwolone wykonanie więcej niż dwóch tych samych skoków potrójnych lub poczwórnych.
 • W programie dowolnym solistów i solistek mogą się znajdować maksymalnie trzy (3) kombinacje lub sekwencje skoków. Jedna z kombinacji może zawierać do trzech (3) skoków, pozostałe dwie – do dwóch (2) skoków.

Piruety

Każdy piruet w programie musi być wykonany w innej pozycji bazowej. Piruety muszą mieć wymaganą minimalną ilość obrotów – 6 obrotów dla piruetu w jednej pozycji i piruetu rozpoczętego skokiem do piruetu, oraz 10 obrotów dla kombinacji piruetów.

Sekwencje kroków

Zawodnicy mają pełną dowolność w wyborze rodzaju sekwencji kroków jakie zamierzają wykonać w programie. Sekwencje mogą również zawierać skoki. Sekwencja kroków musi jednak w pełni wykorzystywać taflę lodowiska.

Sekwencje choreograficzne

Sekwencja choreograficzna składa się  z różnych rodzajów ruchów takich jak: kroki, obroty, spirale, arabeski, monda, wypady, Iny Bauer, hydroblading, dowolne skoki z maksymalnie dwoma obrotami. Wzór sekwencji nie jest określony w regulaminie, ale sekwencja musi być wyraźnie zaznaczona.

Źródło: ISU, Regulamin 2018

Pary sportowe

Uwagi dotyczące wszystkich programów:

 • Wszystkie wykonywane elementy powinny być połączone ze sobą poprzez kroki łączące różnego rodzaju oraz inne porównywalne elementy jazdy dowolnej a także poprzez różnorodność pozycji i trzymań podczas jazdy w pełni wykorzystującej całą taflę lodowiska.
 • Partnerzy nie muszą zawsze wykonywać tych samych ruchów, mogą jechać w oddzieleniu od czasu do czasu, ale cały czas muszą oddawać wrażenie zgodnej, harmonijnej jazdy oraz kompozycji programu. Ruchy wykonywane całkowicie na obu nogach powinny być ograniczone do minimum.
 • Dla potrzeb tych zasad podnoszenie – oznacza podniesienie z pełnym wyprostowaniem ramion, jeśli takowe jest wymagane dla danego typu podnoszenia. Małe podnoszenia typu tanecznego, które mogą mieć charakter wznoszący, opadający lub rotacyjny, w których partner nie unosi rąk powyżej poziomu ramion, a także elementy które mogą zawierać trzymanie partnerki nogi, są dozwolone.
 • Niedozwolone są również elementy wymienione w zakładce Elementy niedozwolone podczas wykonywania programów na stronie Elementy łyżwiarskie.
 • Harmonijne kroki i elementy łączące, zgodne z muzyką powinny być wykonywane przez cały czas trwania programu.

Program krótki

Jeśli w miejsce planowanego elementu zostanie wykonany element dodatkowy lub element nie spełniający wymagań postawionych w regulaminie programu krótkiego, zostanie on uznany za niezgodny z regulaminem i nie otrzyma wartości punktowej. Natomiast będzie zajmował miejsce pierwotnie planowanego elementu (jednego z siedmiu (7) obowiązkowych).

Dodatkowe elementy, elementy spoza wymaganej listy takie jak skoki, piruety, kroki i powtórzenia nieudanych elementów, nie będą uznane i nie będą liczone do oceny.

Elementy obowiązkowe programu krótkiego:

 1. jedno (1) podnoszenie z chwytem ręka w rękę (grupa czwarta)
 2. jedno (1) podnoszenie twistowe (podwójne lub potrójne)
 3. jeden (1) skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 4. jeden (1) skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 5. jedna (1) kombinacja piruetów wykonywanych w rozdzieleniu, z jedną zmianą nogi
 6. jedna (1) spirala śmierci tyłem zewnątrz
 7. jedna (1) sekwencja kroków w pełni wykorzystująca taflę lodu (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Uwagi dodatkowe:

 • Punkt 2. – w przypadku podnoszenia twistowego dozwolone jest tylko wejście partnerki do podnoszenia z Flipa lub Lutza. Mogą być wykonane tylko 2 lub 3 obroty.
 • Punkt 3. – dozwolony jest dowolny skok wyrzucany podwójny i potrójny.
 • Punkt 4. – dozwolony jest dowolny skok podwójny i potrójny.
 • Punkt 5. – w przypadku obojga partnerów kombinacja piruetów w oddzieleniu może zawierać tylko jedną zmianę nogi z nie mniej niż pięcioma (5) obrotami na każdej nodze. Zmiana nogi może nastąpić poprzez przejście (ang. Step over) lub skok. Zmiana nogi i zmiana pozycji może nastąpić w tym samym momencie lub osobno.
 • Punkt 5. – w przypadku obojga partnerów kombinacja piruetów w parze może zawierać tylko jedną zmianę nogi z nie mniej niż ośmioma (8) obrotami na każdej nodze. Oboje partnerzy muszą zmienić nogę w tym samym momencie. Zmiana pozycji może nastąpić w tym samym czasie lub osobno. Rotacja musi być ciągła, niedozwolone są zatrzymania. Ta kombinacja nie może być poprzedzona skokiem do piruetu.

Program dowolny

Uwagi ogólne:

 • Każdy  dodatkowy element lub elementy wykraczające poza ilości określone w regulaminie nie będą liczone do punktacji.
 • Tylko pierwsza próba wykonania elementu (lub dozwolona ilość prób) będzie brana pod uwagę.

 Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie trzy (3) podnoszenia, nie wszystkie z tej samej grupy, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie jedno (1) podnoszenie twistowe
 • maksymalnie dwa (2) różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie jeden (1) skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie jedna (1) kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie jedna (1) kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie jedna (1) spirala śmierci dowolnego rodzaju, różna od spirali wykonywanej w programie krótkim
 • maksymalnie jedna (1) sekwencja choreograficzna

Uwagi dodatkowe:

 • Jeśli para wykonuje dwa podnoszenia z grupy 5, wejścia do podnoszeń muszą być różne. Jeśli wejścia będą takie same, wówczas podnoszenie wykonywane jako drugie nie będzie oceniane, ale będzie zajmować miejsce przeznaczone dla podnoszenia.
 • Jedno z dozwolonych podnoszeń z przynajmniej jednym ciągłym obrotem partnera może zawierać wożenie. Tylko pierwsze wożenie zawarte w jednym z podnoszeń będzie liczone do wartości poziomu. 
 • W podnoszeniach, które są tylko podnoszeniami wożonymi, a więc partner wozi partnerkę po lodzie nie wykonując obrotów, partner może wykonać tylko pół obrotu w momencie rozpoczęcia i/lub zakończenia podnoszenia. Dozwolone są różne chwyty partnerów, dozwolone jest również wożenie partnera na plecach, ramionach lub kolanach. Podnoszenia te nie będą liczone do dozwolonej liczby podnoszeń obowiązkowych, będą natomiast oceniane w komponencie Połączenia elementów, nie mają wartości i nie są ograniczone w ilości wykonania.
 • W podnoszeniu twistowym nie ma ograniczeń liczby obrotów wykonywanych przez partnerkę, wejście lutzowe, flipowe, toeloopowe lub akslowe jest dozwolone.
 • Kombinacja skoków może się składać z dwóch (2) lub trzech (3) skoków.
 • Każdy wykonywany skok o więcej niż dwóch (2) obrotach czyli podwójny Axel i wszystkie skoki potrójne i poczwórne musi być inny, takie same skoki są dozwolone w kombinacjach lub sekwencjach.
 • Jeśli zostanie wykonany skok dodatkowy, tylko ten skok, który jest niezgodny nie będzie liczony do punktacji. Skoki są uznawane zgodnie z kolejnością wykonania.
 • Piruety wykonywane w parze muszą mieć wymaganą minimalną ilość 10 obrotów. Piruet z mniej niż 3 obrotami będzie uznany za element obrotowy a nie piruet.
 • W przypadku kombinacji piruetów w parze musi być wykonana co najmniej jedna zmiana nogi przez oboje partnerów, zmiana nie musi nastąpić w tym samym czasie.
 • W przypadku kombinacji piruetów w oddzieleniu zmiana nogi jest opcjonalna.
 • Spirala śmierci w programie dowolnym musi być innego typu niż ta wykonana w programie krótkim.

Źródło: ISU, Regulamin 2018

Pary taneczne

Taniec rytmiczny

Od sezonu 2018/2019 obowiązuje nowa nazwa “taniec rytmiczny” zamiast dotychczasowego “tańca krótkiego”

W sezonie 2019/2020 w tańcu rytmicznym obowiązujące rytmy to: muzyka z musicali i / lub operetek. Cała muzyka do programu musi być wybrana z następujących rytmów:
Quickstep, Blues, March, Polka, Foxtrot, Swing, Charleston, Waltz. Liczba rytmów nie jest ograniczona. Muzyka może być wybrana z tego samego lub innego musicalu i / lub operetki.

Uwagi:

 • Musical i / lub operetka – może być sztuką (na scenie) lub filmem, w którym muzyka, śpiew i / lub taniec odgrywają istotną rolę w „opowiadaniu historii”. Musicale jukebox są dozwolone (czyli musicale z tzw. muzyka popularną, np. Mamma Mia, Jersey Boys)
 • Muzyka ze ścieżek dźwiękowych do filmów, które nie są musicalami, takimi jak Mr. and Mrs. Smith, A Star is Born lub muzyka ze ścieżek dźwiękowych z Gwiezdnych Wojen, filmów z Jamesem Bondem to „kompilacje muzyki / piosenek / utworów”, a nie „musical”.
 • Przesyłając informacje o muzyce, pary muszą podać tytuł (tytuły) musicalu / operetki i rytmów wybranych do tańca rytmicznego.

Element tańca obowiązkowego w sezonie 2019/2010 to Finnstep, musi być wykonany do rytmu Quickstep, Charleston lub Swing, w stylu wybranego rytmu, w zakresie tempa 52 takty dwubitowe na minutę, 104 uderzenia +/-2 uderzeń na minutę. Tempo muzyki w trakcie wykonywania elementu musi być stałe.

Sekwencja kroków w charakterze tańca obowiązkowego [PSt] musi być wykonana do tego samego rytmu, w którym wykonywany jest element tańca obowiązkowego (Finnstep) lub innego ale wykonywanego w tym samym tempie. Tempo muzyki w trakcie wykonywania sekwencji musi być stałe.  

 W programie wykonanych musi być 5 elementów obowiązkowych (2 elementy tańca obowiązkowego i 3 elementy części kreatywnej):

 1. Element tańca obowiązkowego:
  • jedna (1) sekcja (część) Finnstepa wykonana do jednego z rytmów: Quickstep, Charleston lub Swing: Sekcja 1 kroki #1 – 33.
 2. jedna (1) sekwencja kroków w charakterze tańca obowiązkowego [PSt] w trzymaniu, w rozdzieleniu lub kombinacja obu sekwencji (styl B), wybrana z poniższych rodzajów sekwencji
  • rozpoczęta bezpośrednio po kroku #33 w Finnstepie, kończąca się na krótkiej osi (środek lodowiska) po stronie sędziów.
  • zatrzymania – po zakończeniu kroku #33 zatrzymanie może trwać do 5 sekund i nie jest liczone jako jeden z dozwolonych zatrzymań. Zatrzymania w trakcie wykonywania sekwencji nie są dozwolone
  • Trzymanie: nie można wykonać trzymania ręka w rękę z całkowicie wyciągniętymi ramionami, partnerzy muszą pozostawać w kontakcie przez cały czas, nawet podczas
   zmiany trzymania i podczas twizzli
  • Nie są dozwolone zatrzymania (wyjątek, początek sekwencji [PSt], cofnięcia rysunku i pętle
 3. jedno (1) krótkie podnoszenie (do 7 sekund)
 4. jedna (1) sekwencja kroków w trzymaniu, w rozdzieleniu lub kombinacja obu sekwencji (styl B), 
  • wykonana do innego rytmu niż rytm elementu tańca obowiązkowego i sekwencji kroków w charakterze tańca obowiązkowego [PSt]
  • może być wykonana tylko po linii środkowej (ang. midline) – wzdłuż długiej osi lodowiska lub po linii przekątnej (ang. diagonal) – rozpoczęta w jednym rogu lodowiska, skończona w drugim rogu przeciwległej strony lodowiska
  • cofnięcia rysunku nie są dozwolone
  • pętle nie są dozwolone
  • trzymanie ręka w rękę – nie dozwolone z całkowicie wyciągniętymi ramionami
  • rozdzielenie dozwolone na odległość nie większą dwie (2) długości ramienia
 5. jedna (1) sekwencja twizzli sekwencyjnych (dwa twizzle wykonane równocześnie z co najwyżej jednym krokiem pomiędzy nimi. Sekwencja twizzli może być wykonana w każdym miejscu programu z wyjątkiem obowiązkowej sekwencji kroków)

Specyfikacje i ograniczenia

Wzór:

 • Zgodnie z regulaminem para powinna tańczyć generalnie w jednym kierunku i musi przekraczać długą oś lodowiska raz na każdym jego końcu, nie więcej niż 30 m od bandy.
  • Dodatkowo para może również przekraczać długą oś lodowiska  przy wejściu i / lub przy wyjściu do sekwencji kroków i / lub przy wejściu do elementu tańca obowiązkowego.
 • Podczas wykonywania wymaganych sekwencji kroków para może przekraczać długą oś lodowiska.
 • Pętle są dozwolone o ile podczas ich wykonywania długa oś nie jest przekraczana.

Zatrzymania:

 • Po rozpoczęciu programu para nie może pozostać w jednym miejscu więcej niż 10 sekund na początku i / lub na końcu programu 
 • Podczas trwania programu dozwolone są dwa (2) zatrzymania do 5 sekund lub jedno (1) zatrzymanie do 10 sekund
 • Piruet taneczny lub choreograficzny element obrotowy który nie przesuwa się po lodzie będzie traktowany jako zatrzymanie.

Rozdzielenie:

 • Partnerzy nie mogą się rozdzielać z wyjątkiem zmiany trzymania lub wykonania elementów obowiązkowych w rozdzieleniu 
 • Dopuszczalny dystans rozdzielenia to maksymalnie dwie (2) długości ramienia podczas każdego rozdzielenia 
 • Zmiana trzymania i obroty jako elementy łączące nie mogą przekroczyć długości trwania jednego taktu muzycznego
 • Rozdzielenie na początku i / lub na końcu programu mogą trwać do 10 sekund, bez ograniczeń dystansu rozdzielenia 

Kostium:

 • Strój musi być skromny, odpowiedni, nie dający wrażenia nadmiernej nagości, może jednak odzwierciedlać charakter wybranej muzyki.
 • Partner musi nosić spodnie pełnej długości
 • Partnerka może nosić spodnie
 • Akcesoria i rekwizyty nie są dozwolone

Pozostałe:

 • Dotykanie lodu jedną lubi obiema rękami jest zabronione

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • jedno (1) podnoszenie krótkie oraz jedno (1) podnoszenie kombinowane ( rodzaj podnoszenia krótkiego musi być inny niż rodzaje podnoszeń krótkich tworzących podnoszenie kombinowane) lub trzy (3) różne podnoszenia krótkie
 • jeden (1) piruet lub kombinacja piruetów 
 • jedna (1) sekwencja kroków w trzymaniu po prostej lub po łuku (styl B)
 • jedna (1) sekwencja kroków na jednej nodze w rozdzieleniu po prostej lub po łuku, obroty wykonywane w rozdzieleniu, jednocześnie przez oboje partnerów
 • jedna (1) sekwencja twizzli – przynajmniej dwa (2) twizzle wykonanie przez oboje partnerów z minimalnie dwoma (2) a maksymalnie czterema (4) krokami pomiędzy 1. a 2. twizzlem. Partnerzy muszą zachować kontakt w pewnym momencie pomiędzy 1. a 2. twizzlem
 • trzy (3) elementy choreograficzne z których jeden to
  • jedna (1) sekwencja kroków o charakterze choreograficznym, w trzymaniu lub w rozdzieleniu, wykonana w dowolnym momencie programu wokół krótkiej osi lodowiska od bandy do bandy, dozwolony dystans między partnerami to cztery (4) długości ramienia a dwa (2) pozostałe elementy są wybrane z poniższych:
  • podnoszenie choreograficzne – od minimum 3 do 10 sekund, wykonane po wszystkich wymaganych podnoszeniach
  • choreograficzny ruch obrotowy, wykonany w dowolnym momencie programu, podczas którego oboje partnerzy wykonują przynajmniej 2 ciągłe obroty w dowolnym trzymaniu:
   • na jednej lub dwóch nogach lub gdy jeden partner zostaje podniesiony na mniej niż 2 obroty lub kombinacja tych 3 możliwości
   • na wspólnej osi
  • choreograficzny ruch twizzlowy, wykonany po wymaganej sekwencji twizzli, składający się z 2 części:
   • obie części muszą być wykonane na jednej nodze, na dwóch nogach lub kombinacji tych 2 możliwości.
   • pierwsza część powinna się składać z przynajmniej 2 ciągłych obrotów wykonywanych jednocześnie, oboje partnerzy muszą być w ruchu i w rozdzieleniu
   • druga część: przynajmniej jeden z partnerów powinien wykonać przynajmniej 2 ciągłe obroty i jeden lub oboje partnerzy mogą stać w miejscu lub przemieszczać się lub jedno i drugie, mogą również jechać w trzymaniu.
  • choreograficzny element ślizgowy, wykonany w dowolnym momencie programu, podczas którego oboje partnerzy wykonują kontrolowane posuwiste ruchy na lodzie:
   • w tym samym czasie, na dowolnej części ciała,
   • może być wykonany w trzymaniu, w rozdzieleniu, w trakcie obrotów
   • podczas wykonywania tego elementu kontrolowany ślizg na dwóch (2) kolanach lub na innej części ciała nie będzie uznawany przez panel techniczny za element niedozwolony
   •  nie może się kończyć na dwóch kolanach lub siedzeniem/leżeniem na lodzie

Specyfikacje i ograniczenia

Zatrzymania:

 • Po rozpoczęciu programu para nie może pozostać w jednym miejscu więcej niż 10 sekund
 • Podczas trwania programu dozwolone są nieograniczone zatrzymania do 5 sekund

Rozdzielenie:

 • Liczba rozdzieleń przy wykonywaniu elementów łączących nie jest ograniczona
 • Dopuszczalny dystans rozdzielenia to maksymalnie dwie (2) długości ramienia podczas każdego rozdzielenia, z wyjątkiem sekwencji kroków o charakterze choreograficznym
 • Czas trwania każdego rozdzielenia (poza elementami obowiązkowymi) to maksymalnie 5 sekund
 • Rozdzielenie na początku i / lub na końcu programu mogą trwać do 10 sekund, bez ograniczeń dystansu rozdzielenia 

Kostium:

 • Strój musi być skromny, odpowiedni, nie dający wrażenia nadmiernej nagości, może jednak odzwierciedlać charakter wybranej muzyki.
 • Partner musi nosić spodnie pełnej długości
 • Partnerka musi nosić sukienkę
 • Akcesoria i rekwizyty nie są dozwolone

Pozostałe:

 • Dotykanie lodu jedną lubi obiema rękami jest zabronione, z wyjątkiem choreograficznego elementu ślizgowego i sekwencji kroków o charakterze choreograficznym

Źródło:  ISU, Regulamin 2018Komunikat ISU nr 2148, Komunikat ISU nr 2257